Dernek
Tüzüğümüz

 
 
 

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

MADDE-1 Derneğin Adı: Kabataş Erkek Liseliler Derneği

Derneğin Merkezi: Çırağan Caddesi, No: 124 C Kapısı Ortaköy- İstanbul

 

DERNEĞİN AMACI, ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ

MADDE-2: Derneğin amacı; Üyeleri arasında karşılıklı yardım ve dayanışma sağlamak, okul arkadaşlığını, toplumda birlik ve beraberliği arttıracak ve sağlamlaştıracak doğrultuda devam ettirmek; Kabataş Erkek Lisesi’nde okuyanlara, mezun olup yüksek öğrenime devam edenlere, okuldan mezun olup da öğrenime devam etmeyenlere veya edemeyenlere ve üyelerinden gereksinimlerde bulunanlara her türlü maddi ve manevi yardımlarda bulunmak, Türk eğitim ve öğretim sistemine hizmette bulunmak.

Kabataş Erkek Liseli olmak ruhunu yaşatmak, yaygınlaştırmak ve yüceltmek amacı ile ihtiyaç içinde oldukları tespit edilen kişilere ırk, din, dil farkı gözetmeksizin ısınma, barınma, giyecek ve yiyecek ihtiyaçlarını herhangi bir karşılık beklemeksizin karşılamak.

 

MADDE -3 Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek ve gelir sağlamak için yapacağı çalışmalar, konuları ve şekilleri şunlardır:

1) Üyeleri toplum içindeki çalışmalarında mesleki, toplumsal eğitsel ve kültürel gelişmeleri için gerekli bilim, teknik, sanat, folklor, spor ve kültür konularında çalışma alanları açmak, bunun için dernek bünyesinde kollar kurmak, paralı ve parasız kurslar açmak, işletmek, her seviyede özel eğitim kurumları açmak.

2) Bilim, sanat, kültür ve spor dallarında yarışmalar düzenlemek.

3) Konferanslar, açık oturumlar, kurslar, yurtiçi ve yurtdışı geziler, müsamereler, bilimsel sanatsal toplantılar, müzik, tiyatro, halkoyunları ve spor gösterileri, kermesler, sergiler, geceler, yemekli toplantılar, panel, kongre, balo, konser ve piyangolar düzenlemek.

4) Kabataş Erkek Lisesi ile ilgili müze ve kitaplık kurmak.

5) Üyelerin ve Kabataşlıların genel albümlerini hazırlamak, yıllıklar çıkartmak konusu ile ilgili yayınlar yapmak.

6) Dernek kanununun ve sair mevzuat hükümleri dahilinde bağış almak, gerekli bağışlarda bulunmak.

7) Dernekler kanununun hükümleri içinde dernek amaçlarını gerçekleştirmek için taşınır, taşınmaz mallar almak, bağışlar kabul etmek, taşınır-taşınmaz bağışlarını, vasiyetlerini kabul etmek. Gerektiğinde bunları paraya çevirmek. Taşınmaz mal alımı ile ilgili olmak kaydı ile borç alabilir, çeşitli finans yöntemlerini kullanabilir, kredi alabilir, satın alacağı taşınmaz üzerine ipotek verebilir, ihtiyaç duyulması halinde genel kurul kararı ile satılabilinir ve bağışlanabilinir.

8) Dernek amaçları doğrultusunda inşaat yapmak, tesisler kurmak, kiralamak veya bu gibi tesisleri kiraya vermek, lokaller açmak, işletmek.

9) Tüm Türkiye genelinde olanaklar ölçüsünde yardımların ihtiyaç sahibi kişilere ulaştırılması amacı ile şubeler açmak, aşevleri kurmak.

10) Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için her türlü iktisadi faaliyette bulunabilir. Bu faaliyetlerden elde edilen gelirin genel kurulca belirlenecek bir miktarının dernek bütçesine aktarılması zorunluluktur. Her türlü gezi organizasyonu, bilet satışı, süreli süresiz yayın çıkarmak, promosyon ürünleri ürettirmek, satın almak ve satmak, reklam almak ve vermek, lokal-otopark-huzurevi-sanat galerisi-aşevi-özel eğitim kurumları kurmak ve işletmek gibi benzeri iktisadi faaliyetler mevzuata uygun şekilde kurulacak olan iktisadi teşekkül tarafından  yürütülür. İktisadi teşekkülün faaliyetleri ile ilgili olarak genel düzenlemeler yapmak yetkisi yönetim kuruluna aittir.

11) Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak.

12) Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için sosyal ve kültürel tesisler, yaşlı bakım evi ve huzur evi kurmak ve bunları tefriş etmek.

13) Derneğin amaçlarını gerçekleştirebilmek için vakıf kurmak, kurulmuş olan vakıflara katılmak, malvarlığını vakfetmek, diğer dernek, vakıf ve kuruluşlarla eğitim alanında işbirliği yapmak.

 

DERNEĞİN KURUCULARI

MADDE-4 Derneğin kurucuları , isim ve soyadları, meslek ve sanatları, ikametgahları ve tabiyetleri aşağıda yazılı kişilerdir.

1) Ahmet Anuştekin Tokgöz

Mühendis

Kuruçeşme Caddesi Engin Apt. No : 8/5 Kuruçeşme-İstanbul

2) Bedirhan Tuncer

Nakliyeci

Cavit Paşa Sokak Hoşgör Apt. No :20/9 Göztepe-İstanbul

3) Emin Zorlu

İdareci

Balkan Sokak Rıfat Bey Apt. 3/9 Bostancı-İstanbul

4) Erdal Dumanlı

İdareci

Koreşehitleri Caddesi No: 33 Esentepe-İstanbul

5) Ferhat Hakan Arı

İşletmeci

Balmumcu Deniz Subayları Lojmanı G Blok D:2 Beşiktaş- İstanbul

6) Prof. Dr. Hasan Şener

Mimar

Koşuyolu Cenap Şehabettin Sokak No: 21 Kadıköy-İstanbul

7) Mehmet Ferruh Özgüç

Muhasebeci

Bulgurcu Sokak No 1/3 D:4 Ortaköy- İstanbul

8) Mehmet Murat Bilgen

İnşaatçı

Hacı İzzetpaşa Sokak No :21/5 Beyoğlu-Kabataş/İstanbul

9) Prof. Mehmet Şener Küçükdoğu

Mimar

9-10 Kısım B/7 Blok D:23 Ataköy/İstanbul

10) Tezer Müftüoğlu

Çiçekçi

Doktor Nihat Tarlan Caddesi Ünal Apt. 4/8 Bostancı-İstanbul

11) Turhan Nasuhoğlu

Eczacı

Şehit Halil İbrahim Caddesi No:24/4 İstinye-İstanbul

12) Turgut Polat

Muhasebe Müdürü

Türkali Mahallesi Meddah İsmet Sokak.2/13 Beşiktaş-İstanbul

 

DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA, ÇIKARILMA ŞART VE ŞEKİLLERİ

MADDE-5: : Üye olabilme şartları;

 1. Kabataş Erkek Lisesinden mezun olmak,

 2. Kabataş Erkek Lisesinde okumuş ve ayrılmış olmak,

 3. Kabataş Erkek Lisesinde öğretim, yönetim ve eğitim hizmetlerinde görev yapmak ve yapmış olmak,

 4. Kabataş Erkek Lisesinde öğrenci okutup vekillik görevi yapmak yine okulda burslu öğrenci okutmuş olmak.

 

MADDE-6 Ortaöğretim öğrencileri ve Kabataş Erkek Lisesinde Öğrencilikleri Devam edenler derneğe üye olamazlar

 

MADDE-7 Kabataş Erkek Lisesi Müdür, Başyardımcısı ve Müdür yardımcıları derneğin fahri üyeleridir. Fahri üyeler diledikleri takdirde ve dernekler kanunu ve sair mevzuata göre gerekli izinleri de alabilmeleri halinde derneğe asil üye olabilirler. Dernek amacına uygun olarak hizmetleri geçmiş kişiler yönetim kurulunun talebi ve genel kurulun onayı ile onur üyesi olabilirler.

 

MADDE-8 Derneğe üye olmak isteyenler, Dernek Yönetim Kuruluna yazılı istemde bulunurlar. İstem kağıdına üye olmak için başvuranın adı soyadı, baba adı, ana adı, doğum yeri ve tarihi, nüfus kaydı, haberleşme adresi, fotoğrafı ve ödeyeceği yıllık aidat miktarının gösterilmesi şarttır.

Üye olma istem belgesini derneğe verilmesini takip eden 30 gün içinde yönetim kurulu üyeliğe kabul ve red kararı alır ve ilgiliye yazılı olarak bildirir. İstem kağıdındaki eksiklikler red sebebi değildir. Yönetim kurulu bunların tamamlanmasını ilgiliye yazılı oalarak bildirir ve tamamlandığında kabul veya red kararı alır. Üyeliğe kabul veya red kararına karşı itiraz dernek genel kuruluna yapılır. Dernek genel kurulunun kararı kesindir.

 

MADDE-9 Üyeliğin sona ermesi

 1. Vefat  veya istifa ile üyelik sona erer.

 2. Derneğe üye olup da dernekler kanunu veya sair mevzuat hükümlerine göre üye olma niteliğini kaybedenlerin üyeliği sona erer.

 3. 2 sene üstüste aidat borcunu ödememiş olanlar ve bu 2 sene içinde genel kurul toplantısında katılmamış olanların üyeliği düşer.

 4. Disiplin kurulunca dernekten çıkarılmasına karar verilenlerin üyeliği çıkarılma kararının kesinleşmesiyle sona erer.

 5. Üyeliği düşenler ile üyelikten çıkarılanların kaydı yönetim kurulunun kararı ile silinir. Kaydı silinen üyenin kayıt numarası başka üyelere verilemez. Kayıt silinmelerine karşı itiraz genel kurula yapılır. Genel kurulun bu konudaki kararı kesindir.

 6. Dernek disiplin kurulunca üyelikten çıkarılanlar hariç kaydı silinenlerin istekleri üzerine yeniden üye olabilmeleri mümkündür.

 

MADDE-10 Üyelerin hakları ve görevleri.

Üyelerin hakları ve görevleri.

 1. Hiç kimse derneğe üye olmaya ve üye kalmaya zorlanamaz.

 2. Her üyenin sebep göstermeksizin istifaya hakkı vardır.

 3. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir.

 4. Her asil üyenin genel kurul toplantısına katılmaya, eleştirilerde bulunmaya, teklifler yapmaya, öneriler sunmaya, seçimlere katılmaya, aday olmaya ve aday göstermeye, oy kullanmaya hakkı vardır.

 5. Her asil üyenin genel kurulda 1 oy hakkı vardır.

 6. Her üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Hiçbir dernek üyesi, dernek ile kendisi, eşi, üstsoyu ve altsoyu arasındaki bir hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz.

 7. Asil üyelerin derneğin kuruluş tüzüğüne uymak, amacına uygun hareket etmek, dernek üyeleri arasında dayanışmayı temin etmek, yönetime yardımcı olmak, zorunlu aidatı ödemek, üyeliğe giriş koşullarını devam ettirmek ve olabilecek değişiklikleri ve durumunu yönetime bildirmek zorunluluğu vardır. Bu gibi hususlara dikkat etmemek disiplin cezası gerektirmektedir.

 8. Fahri üyeler ve onur üyeleri derneğin her türlü toplantısına katılabilirler, söz alabilirler, genel kurul toplantılarında görüş bildirebilirler, önerilerde bulunabilirler, oy hakları yoktur aday olamazlar seçilemezler. Fahri üyeler ve onur üyeleri dernek, tüzük ve yönetmelik kurallarına uymak zorundadırlar.

 

DERNEĞİN ORGANLARI;

MADDE-11 Derneğin organları şunlardır.

 1. Dernek Genel Kurulu

 2. Dernek Yönetim  Kurulu

 3. Dernek Denetim Kurulu

 4. Dernek Disiplin Kurulu

 

GENEL KURUL OLUŞUMU, İŞLEYİŞİ, GÖREVLERİ

MADDE-12 Genel kurul tüzükte gösterilen şartlara uygun ve üyelikleri kesinleşmiş üyelerle üç yılda bir Ocak ayında toplanır.

 

MADDE-13 Genel Kurul toplantıları olağan ve olağanüstü olmak üzere yapılır.

Olağanüstü toplantılar yönetim kurulunun çağrısı, denetim kurulunun çağrısı veya üye tam sayısının %10 unun istemiyle yapılabilir.

 

MADDE-14 Genel kurul toplantıları yönetim kurulunun kararı ve yönetim kurulunun çağrısı ile yapılır.

Diğer organların yönetime başvurması ile yönetim kurulu toplantıyı 30 gün içinde yapmakla yükümlüdür. Yapmadığı takdirde denetim kurulu toplantıyı 30 gün içinde yapmaya mecburdur. Bu kurulda toplantıyı yapmadığı takdirde üyelerin %10’unun talebiyle 30 gün içinde toplantı yapılabilir.

Çağrı usulü şöyledir;

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan asil üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

 

MADDE-15 Toplantı başka bir sebep ile geri bırakılırsa bu durum geri bırakma sebepleriyle beraber toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde toplantı yapması zorunludur.

Üyeler ikinci toplantıya birinci toplantıya çağrılma konusundaki iş bu tüzüğün ilgili maddesinde yazılı usullerde yeniden çağrılır ve aynı şekilde mülki amirliğe de duyurulur. Genel Kurul Toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

MADDE-16 Toplantı yeter sayısı

Toplantı yeter sayısı

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

MADDE-17 Toplantının Yapılışı

Genel kurul, duyuruda ve mülki amirliğe bildirilen yer, gün ve saatte toplanır.

Üyeler,Yönetim Kurulunca düzenlenmiş ve mülki amirliğe de bildirilmiş olan listedeki isimlerin karşısındaki yeri imza ederek toplantıya katılırlar.

Hükümet temsilcisinin gelmemiş olması, toplantının erteleme sebebi değildir.

 

MADDE-18 Görüşme usulü

Genel kurulda yanlız gündemde yer alan konular görüşülür ve karara bağlanır. Toplantı başında gündem oya sunulur ve kabul edilen sıra dahilinde toplantı yapılır.

Gündeme madde dahil edilmesi üyelerden en az %10'unun istemesi ile mümkün olur. Bu üyelerin toplantıda hazır bulunan asil üyeler olması şarttır.

Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu seçimleri gizli oyla yapılır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınır.

 

MADDE-19 Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.   

         1) Dernek organlarının seçilmesi,

         2) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

         3) Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

         4) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

         5) Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

         6) Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

         7) Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

         8) Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

         9) Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

         10) Derneğin vakıf kurması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

         11) Derneğin fesih edilmesi,

         12) Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

13) Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

Genel kurul,  derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

 

Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

 

MADDE-20 Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi;

 

Genel kurulda seçilmiş bulunan Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu üyelerinin ve yedeklerinin ad, soyad, doğum yeri ve tarihi, meslekleri, ikametgahları Yönetim Kurulu tarafından toplantıyı izleyen yedi gün içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülkü amirliğine bildirir.

 

 

 

YÖNETİM KURULU SEÇİMİ, OLUŞUMU, İŞLEYİŞİ, GÖREVLERİ

MADDE-21  Yönetim kurulu genel kurulunca üyeler arasında seçilen 11 asil ve 5 adet yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi genel kurulda gizli oyla olur, açık tasnif yapılır.

 

MADDE-22 Yönetim kurulu seçimi sonunda kendi aralarından bir başkan, başkan vekili, bir sekreter, bir muhasip,  bir de veznedar seçerek görev bölümü yaparlar.

 

Başkan derneğin her türlü ilişkilerinde derneği temsil eder. Özrü halinde bu işler başkan vekili tarafından yerine getirilir.

 

Derneğin harcamalarında borç altında girdiği işlemlerde ve hesap işlerinde bilimum evrak başkan, başkan vekili ve muhasip tarafından imza edilmek zorundadır.

Sekreter üye derneğin yazı işlerini defterlerinin tutulmasını ve evraklarının tanzimini idare eder.

Evrakların imzalanması da Başkan ve Başkan vekili tarafından yapılır.

Muhasip üye derneğin para ve hesap işlerinden para hesaplarının düzenlenmesinden gelir gider defterlerinin ve bunlara ait belgelerin tutulmasından tanziminden ve saklanmasından sorumludur.

Veznedar ise dernek adına tahsil edilecek gelirleri toplamaktan ve yönetim kurulunun kararı ile usulüne uygun ödemeler yapmakla yükümlüdür.

 

MADDE-23 Yönetim Kurulunun Karar ve Yetkileri şunlardır;

1)         Derneğin temsil edilmesi, bu hususta başkan yetkilidir. Kurul gerektiğinde kendi üyelerinden bir veya birkaçına da bu yetkiyi verebilir.

2)         Derneğin gelir ve giderlerine ilişkin işlemleri yapmak, kabul etmek bütçe tanzim etmek bütçeyi uygulamak.

3)         Genel kurula faaliyet ve hesap raporlarını sunmak.

4)         Üye sayısını arttırıcı faaliyette bulunmak, üyeler arasında dayanışmayı sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak.

5)         Dernek tüzüğünde gösterilen amaçlar doğrultusunda faaliyetlerde bulunmak gerçekleşmesi için çalışmak.

6)         Belli konularda amaca ulaşmak için komisyonlar kurabilmek değiştirmek kaldırmak bu komisyonların işlevleri nedeniyle yönetim kurulunun sorumluluğu saklıdır.

7)         Yönetim kurulu faaliyetlerini yerine getirmek için paralı veya parasız elemanlar çalıştırabilir.

8)         Yönetim kurulu üyeleri kanun ve tüzük hükümleri dahilinde bu görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.

9)         Yönetim kurulu üyelerinin görevleri için ücret tayin edilemez, ücret alınamaz.

10)       Diğer dernek, vakıf ve kuruluşlarla eğitim alanında ortak platformlar oluşturmak, işbirliği yapmak.

11)       Dernek veya dernek tarafından kurulmuş vakfa bağlı olarak okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim gibi her seviyede eğitim kurumu açmak ve işletmek.

 

MADDE-24 Yönetim Kurulu Toplantı Zamanı ve Usulü

 1. Yönetim kurulu ayda en az 1 defa toplanır. Toplantı kurul üyeleri sayısının çoğunluğu ile yapılabilir. Kararlar çoğunlukla alınır. Oy eşitliği halinde başkanın oyunun katıldığı taraf tercih edilir. Yönetim kurulu içinde görev değişikliği için toplantı Nisabı üye sayısı 9/11 olması şarttır.

 2. Toplantı gündeme göre yapılır. Gereğinde gündeme maddeler ilave edilebilir.

 3. Toplantıda alınan kararlar toplantı gündemine yazılmak zorundadır.

4) Toplantıya katılmak esastır Mazeretli olarak toplantıya katılamayanlar mazeretlerini yazılı olarak bildirmek zorundadırlar. Üstüste 4 toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Mazeret 4 aydan fazla devam eden üye yönetim kurulundan çekilmiş sayılır. Yönetim kurulu üyeleri 3 aydan fazla izinli olamaz.

 

MADDE-25 Yönetim kurulunun süresi ve düşürülmesi.

 1. Yönetim kurulu üç yıl için seçilir. Görev süresi yeni yönetim seçilinceye kadar devam eder.

 2. Sürenin bitiminden evvel de genel kurul yönetim kurulunun görevden alınmasına yeni yönetim kurulu seçilmesine karar verebilir. Ancak bu karar dernek üye tam sayısının yarısından bir fazlasıyla verilebilir. Yönetim kurulunun ibra edilmemesinde bu nisap aranır.

 

DENETİM KURULU OLUŞUMU, İŞLEYİŞİ, YETKİ VE GÖREVLERİ

MADDE-26 Denetim kurulu 5 asil ve 3 yedek olmak üzere genel kurulca ve gizli oyla üç yıl süre için seçilir.

 

MADDE-27 Denetim kurulu kendi arasından bir başkan bir sekreter seçer. Kurul çoğunlukla karar verir.

 

MADDE-28 Denetim kurulunun görevi dernek defterlerin ve kayıtlarını denetlemek, yapılan harcamaları denetlemek.

 

MADDE-29 Denetim kurulu 6 ayı geçmeyen aralıklarla görevine dahil hususları bir rapor ile yönetim kuruluna bildirir. Denetim kurulu kendi konularında yönetim kuruluna tavsiyede bulunabilir.

Denetim kurulu  genel kurula sunulmak üzere raporunu toplantıdan en az yirmi gün evvel tanzim eder ve üyelere gönderilmek üzere yönetim kuruluna verir. Ayrıca denetim kurulu raporu genel kurulun tasvibine sunulur.

 

MADDE-30 Denetim kurulu, yasanın ve tüzüğün kendisine tanıdığı yetkileri kullanır.

 

DİSİPLİN KURULU OLUŞUMU, İŞLEYİŞİ, YETKİ VE GÖREVLERİ

MADDE-31 Disiplin, beş asil ve üç yedek olmak üzere Genel kurulca üç yıl için seçilir. Görevi yenisi seçilinceye kadar devam eder.

 

MADDE-32 Disiplin kurulu kendi arasından bir başkan bir raportör seçerek görev bölümü yapar.

Disiplin Kurulu tam üye sayısıyla toplanır ve kararlarında çoğunluk ile karar verir.

 

MADDE-33 Disiplin  kurulu yönetim kurulu kararı ile yönetim kurulunun çağrısı ile toplanır. Yönetim kurulu tarafından kendisine tevdi edilen dosyaları inceleyerek karar verir. Disiplin kuruluna verilecek üyeler hakkında bu kararı yönetim kurulu alır ve disiplin kurulunu çağırıp tevdi eder. Disiplin kurulunun kendiliğinden disiplin kovuştırması yapması öngörülmemekle birlikte üye tam sayısının en az onda birinin talebiyle bir üye hakkında disiplin kovuşturması yapılabilir.

 

MADDE-34  Derneğin amaçlarına aykırı hal ve harekette bulunanlar ve dernek dayanışmasını bozanlar tüzük ve dernek kurul kararlarına aykırı davranışta bulunanlar yönetim kurulu kararlarına uymayanlar yönetim kurulu kararı ile disiplin kuruluna verilirler. Disiplin kurulu inceleme usulünü kendi tayin eder ve kararlaştırır. Cezalandırmaya mahal olmadığına veya cezalandırmaya ve hangi cezanın uygulanmasına dair kararını serbestçe takdir ve tayin eder. Disiplin kurulu, zorunlu organların görev yetki ve sorumluluklarını kullanamaz.

Yönetim kurulu, disiplin kurulu kararlarını aynen ifaya mecburdur.

 

MADDE-35

Disiplin kurulu;

 1. Uyarma

 2. Çıkarma

Kararları verebilir.

Disiplin kurulunun çıkarma kararlarına karşın genel kurula itiraz edilebilir.

Genel kurul kararı kesindir.

İtirazların yazılı olarak yapılması esastır.

Haklarında çıkarılma cezası verilmiş ve bu cezaya itirazları genel kurulca kabul edilmemiş üyeler dernek organizasyonlarında görev alamazlar.

 

ŞUBELERİN KURULUŞU VE YÖNETİMİ

MADDE-36

a - Derneğin Şubelerinin Kuruluşu

     Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en azn üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

 

b - Şubeleri Görev ve Yetkileri

     Şubeler, tüzel kişiliği olmayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

 

c - Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

    Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kuruludur.

 

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

 

Bu organların görev ve yetkileri ile tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de uygulanır.

 

d - Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

 

     Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurul toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

 

     Şubelerin  olağan genel kurulu, 3 yılda bir, Eylül ayı içerisinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

 

Şubeler, genel kurul sonuç bildirminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel  merkezine bildirmek zorundadırlar.

 

Şubeler, genel merkez kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubeye kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10’dan fazla veya toplam üye sayısı 20’den az ise bu üyeler için de bir olmak seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

 

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel üzere merkez genel kuruluna katılır. Ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

 

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

 

DERNEĞİN GELİRLERİ VE HARCAMALARI;

MADDE-37 Derneğin gelirleri şunlardan oluşur;

 1. Üye aidatları yıllık 12,000 liradır. Genel kurul bütçe tasarısında yıllık aidat için bunun üstünde aidat tespit etmiş ise bu miktara kadar aidatı arttırabilir.

 2. Her türlü dernek faaliyetlerinden elde edilen gelirler.

 3. Derneğe yapılacak bağışlar.

 4. Derneğin mal varlığından elde edilecek gelirler.

 5. Mevzuat içinde toplanacak yardım ve bağışlar

 6. Dernek iktisadi teşekkülü vasıtası ile elde edilen gelirler

Derneğin gelirleri yasaya uygun makbuzlarla tahsil edilir.

7) Derneğimize 30 yıl boyunca düzenli aidat ödemiş veya 65 yaş ve üzerindeki üyelerden dernek üyelik yaşına bakılmaksızın aidat ücreti alınmayabilir.

 

MADDE-38 Derneğin paralarının bankalarda bulunması esastır. Ancak halin icabına göre dernek kasasında bulunabilir. Bankadan hesaplardan para çekilmesi başkan, başkan vekili veya muhasip üyenin imzasıyla mümkündür. En az iki imza olması esastır.

 

MADDE-39 Harcamalar yıllık bütçeye uygun olarak ve yönetim kurulu kararıyla yapılır. Harcamaların defterlere muntazam olarak geçirilmesi şarttır.

 

Derneğin Defter ve Kayıtları

MADDE-40 Dernekte aşağıda gösterilen defterler tutulur.

1) Üye Kayıt Defteri; Asil üyeler üyeliğe kabul sırasına göre bu deftere yazılır. Üye sistem belgesindeki kayıtlar deftere geçilir.

2) Karar defteri: Yönetim Kurulu Toplantıları ve kararları yazılır.

3) Gelen Giden Evrak Defteri: Gelen ve giden evraklar sırasıyla bu deftere yazılır. Numaralanır ve evrak asıllar giden ve evrak suretleri dosyalarında saklanır.

4) Gider Gelir Defteri: Gelir ve giderler bu defterler tarih sırası ve açıklamalarıyla yazılır, evrakları saklanır.

5) Demirbaş defteri: Derneğe ait demirbaşlar bu defterde gösterilir.

6) Kanunen tutulması mecburi defterler.

Bu maddede yazılı defterler noterden tasdikli olarak kullanılır.

 

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

MADDE-41 Dernek yönetim kurulu derneği iş bu tüzük hükümleri ve ilgili kanunlar ve yönetmeliklere göre yönetir ve yürütür. Her faaliyetinden dolayı genel kurula karşı sorumludur. Derneğin iç denetimi denetim kurulu, disiplin kurulu ve genel kurul tarafından yerine getirilir.

 

DERNEĞİN TASFİYESİ:

MADDE-42 Dernek genel kurulu derneğin feshine her zaman karar verebilir. Genel kurulda feshe karar verebilmesi için tüzüğe göre genel kurula katılan üyelerin tam üye sayısının 2/3 ünün katılımı ve 2/3 ünün kararıyla mümkündür. İlk toplantıda nisap sağlanamazsa ikinci toplantı çağrısı yapılır ve katılanların 2/3 ünün kararıyla feshe karar verilir.

 

MADDE 43 Derneğin feshi halinde derneğin tüm para ve mal varlığı ile tüm hakları okulun eğitimi öğretimi kültürel sosyal ve sportif faaliyetlerde kullanılmak üzere Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfına devredilir. Bu durum genel kurul başkanınca vakfa yazılı olarak bildirilir.

 

DERNEK TÜZÜĞÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ

MADDE-44 Tüzük Değişikliği Genel Kurul Kararı ile olur.

Genel Kurulun Tüzük değişikliğine karar verebilmesi için, Genel Kurul üyelerinin en az  üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması ve toplantıya katılan üyelerin en az üçte ikisinin olumlu oy vermesi gerekir. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle ilk toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, ikinci toplantıya katılanların en az üçte ikisinin olumlu oyuyla tüzük değişikliği yapılabilir.

 

TÜZÜK VE SAİR MEVZUAT

MADDE-45 Dernek faaliyet ve işlevlerinde önce bu tüzük hükümleri uygulanır. Tüzükte yazılı olmayan konularda dernekler kanunu hükümleri ve ilgili yönetmelikler ve medeni yasanın ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

 

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

MADDE-46 Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.